ករណី​ឆ្លងថ្មី៥៧​នាក់ជា​សះស្បើយថ្មី១០​២នាក់និ​ងមិន​មានករណីស្លាប់ថ្មី​នោះទេ

រហូតដល់ថ្ងៃទី១មេសា​​២០២២​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​ សរុបចំនួន​៥៧នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍៥៧ នាំចូល០នាក់)និងមានជាសះស្បើយ​១០២នាក់។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​១៣៥៦៨២​​​​​​​​​​​​​​ និងចំនួនជាសះស្បើយសរុប​កើន​១៣១៨០៨នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​០នាក់​(មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង​០នាក់)​សរុប​ស្លាប់៣០៥៤នាក់។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ​៣ការពារ​និងទោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសឬដូសជំរុញក៏ដោយ​ ។ សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​ ២០២០​ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ​១១៥