ថៃ្ងនេះករណីឆ្លងថ្មី៤០នា​ក់ជាសះស្បើយថ្មី១​០៨នាក់​និងមិ​នមានក​រណីស្លា​ប់ថ្មីទេ

សេចក្តីជូនព័ត៌មានស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី៣០ ខែមីនាឆ្នាំ២០២២៖
-ករណីឆ្លងថ្មី ៤០នាក់(លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR)
-ករណីជាសះស្បើយ១០៨នាក់
-ករណីស្លាប់០នាក់(ក្នុងនេះមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង០នាក់)