ករ​ណី​ឆ្លង​ថ្មីចំនួន​​៥២នាក់​(​អូមីក្រុង​ទាំ​ង​អស់)ជា​សះ​ស្បើយ​​៤៦នា​ក់​​​​អ្នកជំ​ងឺស្លា​​ប់​​គ្មាន

សេចក្តីជូនព័ត៌មានស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២៖
-ករណីឆ្លងថ្មី៥២នាក់ (លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR)
-ករណីជាសះស្បើយ ៤៦នាក់
-ករណីស្លាប់០នាក់(ក្នុងនេះមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង០នាក់)