ថៃ្ងនេះករណីឆ្លងថ្មី៥៨នាក់ខ​ណៈជា​សះស្បើយថ្មី៣​៨នាក់និង​មិនមានក​រណីស្លាប់​ថ្មី

រហូតដល់ថ្ងៃទី២៦មីនា​​២០២២​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​៥៨នាក់(ឆ្លងសហគមន៍៥៤ នាំចូល៤នាក់)និងមានជាសះស្បើយ​៣៨នាក់។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​១៣៥៤០២​​​​​​​​​​​​​​ និងចំនួនជាសះស្បើយសរុប​កើន​១៣១៣៥១នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​០នាក់​(មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង​០នាក់)​ សរុប​ស្លាប់៣០៥៤នាក់។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ​៣ការពារ​និងទោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសឬដូសជំរុញក៏ដោយ​ ។ សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​ ២០២០​ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ១១៥