ករ​ណីឆ្ល​ង​ថ្មី៥៩នាក់(ជា​ប្រភេទអូមីក្រុងទាំ​ងអស់)ជា​​​សះស្បើយថ្មី៩៧​​នាក់និង​​មិនមា​នករ​​​ណីស្លាប់ថ្មីនោះ​ទេ

សេចក្តីជូនព័ត៌មានស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី២៤ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២៖
-ករណីឆ្លងថ្មី៥៩នាក់(លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយPCR)
-ករណីជាសះស្បើយ៩៧នាក់
-ករណីស្លាប់០នាក់(ក្នុងនេះមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង០នាក់)