កូវីដ១៩៖​កម្ពុជានៅតែ​បន្តករណីឆ្លង​ថ្មី៩៩នាក់

សេចក្តីជូនព័ត៌មានស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី២០ ខែមីនាឆ្នាំ២០២២៖
-ករណីឆ្លងថ្មី៩៩នាក់(លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR)
-ករណីជាសះស្បើយ៨២នាក់
-ករណីស្លាប់០១នាក់(ក្នុងនេះមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង០នាក់)