កម្ពុជាបន្តឆ្លង​ថ្មីចំនួន​​៩៧នាក់ជា​សះ​ស្បើយ​១៥២នា​ក់​​អ្នកជំងឺស្លាប់​​​ថ្មី០១​នាក់

រហូតដល់ថ្ងៃទី២០មីនា​​២០២២​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​៩៧នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍៨៨ នាំចូល៩នាក់)និងមានជាសះស្បើយ​១៥២ នាក់ ។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​១៣៤៩៨៦​​​​​​​​​​​​​​ និងចំនួនជាសះស្បើយសរុប​កើន​១៣០៩៥៦នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​០១នាក់​ (មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង​០១នាក់)​សរុប​ស្លាប់៣០៥១នាក់។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ៣ការពារនិងទោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសឬដូសជំរុញក៏ដោយ​ ។សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​ ២០២០​ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ​១១៥