ថៃ្ងនេះ​ករណីឆ្លងថ្មីបាន​បន្តថយ​ចុះ​ថែមទៀតដោ​​យរក​ឃើញ១២៨នាក់(លទ្ធ​ផលPCR)ជា​សះ​ស្បើយថ្មី​៣១៩នា​ក់និងមរ​ណភាពថ្មី០៩​នាក់

រហូតដល់ថ្ងៃទី២៤តុលា​២០២១​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​១២៨នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍​ ​​១១៤និង​នាំចូល១៤)និងមានជាសះស្បើយ​៣១៩នាក់ ។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​ ១១៧៧៧២នាក់​​​​​​​​​​​​​​និងចំនួនជាសះស្បើយសរុប​កើន១១២៩៧៧នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​៩នាក់​(ក្នុងនោះមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង​៧នាក់)​សរុប​ស្លាប់២៧៣៤នាក់ ។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ​៣ការពារ​ និងចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ​។សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​មករា​២០២០​ ។ ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ​១១៥