ឆ្លងថ្មី១៣២នាក់ជា​​សះស្បើយថ្មី៣៧៩នា​ក់និងមិន​មានករ​ណីស្លាប់​ថ្មីទេ

រហូតដល់ថ្ងៃទី១៧មីនា​​២០២២​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន១៣២នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍​ ​​១២៤នាំចូល៨នាក់)និងមានជាសះស្បើយ​៣៧៩នាក់។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​ ១៣៤៦២៤​​​​​​​​​​​​​​ និងចំនួនជាសះស្បើយសរុប​កើន​១៣០៤០៧នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​០នាក់​ (មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង​ ០នាក់)​សរុបស្លាប់៣០៤៩នាក់។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ៣ការពារនិងទោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសឬដូសជំរុញក៏ដោយ​ ។សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​ ២០២០​។ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ១១៥