ជំងឺកូវីដ​-១៩៖កម្ពុជាប​ន្តឆ្លងថ្មីជិត​២០០ករណី

រហូតដល់ថ្ងៃទី៩មីនា​​២០២២​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​១៩៨នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍១៩៤ នាំចូល៤នាក់)និងមានជាសះស្បើយ​៣៣៩នាក់ ។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​១៣៣២៦៣​​​​​​​​​​​​​​ និងចំនួនជាសះស្បើយសរុប​កើន​១២៧៦៨៣នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​០នាក់​ (មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង​០នាក់)​សរុប​ស្លាប់៣០៤៣នាក់។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ​៣ការពារ​និងទោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសឬដូសជំរុញក៏ដោយ​ ។ សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​ ២០២០​ ។ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ១១៥