ករណីឆ្លងថ្មី៣៣០​នាក់ជា​សះស្បើយថ្មី៤០​៨នាក់​និងមានក​រណីស្លាប់ថ្មី០១​នាក់

រហូតដល់ថ្ងៃទី៦មីនា​​២០២២​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​៣៣០នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍ ​​៣១៧នាំចូល១៣នាក់)និងមានជាសះស្បើយ​៤០៨ នាក់។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​ ១៣២៤០២​​​​​​​​​​​​​​និងចំនួនជាសះស្បើយសរុប​កើន​១២៦៤៣៩នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​១នាក់​(មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង​ ០នាក់)​សរុបស្លាប់៣០៤១នាក់។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ៣ការពារនិងទោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសឬដូសជំរុញក៏ដោយ​ ។ សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​២៧​ មករា​ ២០២០​ ។ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ​១១៥