កំណើនអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំ​ងកូវីដ-១​៩នៅកម្ពុជា​គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៥​ខែមីនាឆ្នាំ២០​២២

កំណើនអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩នៅកម្ពុជាគិតត្រឹមថ្ងៃទី០៥ខែមីនាឆ្នាំ២០២២

-លើប្រជាជនអាយុពី១៨ឆ្នាំឡើងមាន១០២,៤៨% ធៀបជាមួយចំនួនប្រជាជនគោលដៅ១០លាននាក់
-លើកុមារ-យុវវ័យអាយុពី១២ឆ្នាំទៅក្រោម ១៨ឆ្នាំ មាន ៩៩,៩៧% ធៀបជាមួយចំនួនប្រជាជនគោលដៅ ១,៨២៧,៣៤៨នាក់
-លើកុមារអាយុពី០៦ឆ្នាំដល់ក្រោម១២ឆ្នាំ មាន ១០៧,១៩%ធៀបជាមួយនឹងប្រជាជនគោលដៅ ១,៨៩៧, ៣៨២នាក់
-លើកុមារអាយុ០៥ឆ្នាំ មាន ១១៨,៥១% ធៀបជាមួយនឹងប្រជាជនគោលដៅ ៣០៤,៣១៧ នាក់
-លើកុមារអាយុ០៣ឆ្នាំ ដល់​ក្រោម ០៥ឆ្នាំ មាន ៣៥,៧៩% ធៀបជាមួយនឹងប្រជាជនគោលដៅ ៦១០,៧៣០នាក់
-លទ្ធផលចាក់វ៉ាក់សាំងធៀបនឹងចំនួនប្រជាជនសរុប ១៦លាន​នាក់​ មាន ៩១,៨០% ៕