កម្ពុជា​ឆ្លងថ្មីបន្តរកឃើញ១៤៤នា​ក់(លទ្ធផល​PCR)ជា​សះស្បើយថ្មី២៧៥​នាក់ខណៈស្លា​ប់ថ្មី១​០នាក់

រហូតដល់ថ្ងៃទី២៣តុលា​២០២១​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន១៤៤នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍​​១១២និង​នាំចូល៣២)និងមានជាសះស្បើយ​២៧៥នាក់ ។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​១១៧៦៤៤នាក់​​​​​​​​​​​​​​និងចំនួនជាសះស្បើយសរុប​កើន១១២៦៥៨នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​១០(មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងទាំង១០នាក់)​សរុប​ស្លាប់២៧២៥នាក់ ។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ​៣ការពារ​ និងចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ​។ សូមបញ្ជាក់ថាប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​២៧​ មករា​ ២០២០​ ។ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ១១៥