ហា​មឃាត់​គណនីបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកកំពុងផ្សព្វផ្សាយ​លក់​ផលិតផលគ្មានលេ​​ខបញ្ជិកាពីក្រសួង​សុខា​​ភិបាល

សេចក្តីជូនព័ត៌មានស្តីពីការហាមឃាត់​ចែកចាយ​ឬលក់ឱសថដែលគ្មានលេខបញ្ជិកា និងគ្មានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាល៖