ថ្ងៃនេះ​ស្លាប់៥​នាក់

រហូតដល់ថ្ងៃទី៤មិនា​​២០២២​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​៣៦៦នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍​៣៤០ នាំចូល២៦នាក់)និងមានជាសះស្បើយ​៥០៧នាក់។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​ ១៣១៧៣៨​​​​​​​​​​​​​​និងចំនួនជាសះស្បើយសរុប​កើន១២៥៥៣៦នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​៥នាក់​(មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង​ ០នាក់)​សរុបស្លាប់៣០៣៨នាក់។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ៣ការពារនិងទោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសឬដូសជំរុញក៏ដោយ​។សូមបញ្ជាក់ថាប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​ ២០២០​ ។ ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ១១៥