ករណី​ឆ្លងថ្មី៤​១៥នាក់​ខណៈជា​សះស្បើយថ្មី៤៥០​នាក់និងមិនមា​នករណី​ស្លាប់​ថ្មី

សេចក្តីជូនព័ត៌មានស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី០១ ខែមីនាឆ្នាំ២០២២៖
-ករណីឆ្លងថ្មី៤១៥នាក់(លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយPCR)
-ករណីជាសះស្បើយ៤៥០នាក់
-ករណីស្លាប់០នាក់(ក្នុងនេះមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង០នាក់)