កម្ពុជា​បន្តរកឃើញក​រណីឆ្លងថ្មី៣១៣​នាក់

សេចក្តីជូនព័ត៌មានស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២២៖
-ករណីឆ្លងថ្មី ៣១៣នាក់ (លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR)
-ករណីជាសះស្បើយ៤០៥នាក់
-ករណីស្លាប់០នាក់(ក្នុងនេះមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង០នាក់)