កម្ពុជា​រកឃើញ​ជំងឺកូវីដ-​១៩ថ្មីចំនួន​៣៥៦នា​​​ក់និង​​អ្ន​ក​​ជាសះស្បើយ​​៤១​៩នា​ក់​ខណៈ​​អ្នកជំ​ងឺស្លាប់​​​គ្មាន​​

សេចក្តីជូនព័ត៌មានស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២២៖
-ករណីឆ្លងថ្មី៣៥៦នាក់(លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR)
-ករណីជាសះស្បើយ៤១៩នាក់
-ករណីស្លាប់០នាក់(ក្នុងនេះមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង០នាក់)