ករណី​ឆ្លងថ្មី៣៧​២នាក់​​ជាសះស្បើយថ្មី៤៧៦នា​ក់និងមិន​មា​នករ​ណីស្លា​ប់ថ្មី

រហូតដល់ថ្ងៃទី២៧កុម្ភៈ​​២០២២​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​៣៧២នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍​ ​​៣៤៤នាំចូល២៨នាក់)និងមានជាសះស្បើយ​៤៧៦នាក់ ។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​ ១២៩៩២០​​​​​​​​​​​​​​និងចំនួនជាសះស្បើយសរុប​កើន១២៣៣៥៣នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​០នាក់​(មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង​ ០នា​ក់)​សរុបស្លាប់៣០៣២នាក់។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ៣ការពារនិងទោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសឬដូសជំរុញក៏ដោយ​ ។សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​ ២០២០​។ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ១១៥