ថៃ្ងនេះកម្ពុ​ជាបន្តស្លាប់កូវីដ​-១៩​ថ្មី៥​នាក់

ស្លាប់៥នាក់រហូតដល់ថ្ងៃទី២៦កុម្ភៈ​​២០២២យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​៤៧០នាក់​ (ឆ្លងសហគមន៍៤៣៥នាំចូល៣៥នាក់)និងមានជាសះស្បើយ៤៩៧នាក់។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន១២៩៥៤៨​​​​​​​​​​​​​​និងចំនួនជាសះស្បើយសរុប​កើន​១២២៨៧៧នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​៥នាក់​(មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង​៤នាក់)​សរុប​ស្លាប់៣០៤២នាក់។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ​៣ការពារ​ និងទោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសឬដូសជំរុញក៏ដោយ​។សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​ ២០២០។ ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ​១១៥