ថៃ្ង​នេះ​​ករ​ណីឆ្លងថ្មី៤​៧៩​នាក់ខ​​​​ណៈ​​ជា​សះ​ស្បើយ​ថ្មី៥​០​​៣នា​​​ក់​​និង​​មានក​រ​ណីស្លា​​ប់ថ្មី១​នា​​ក់

រហូតដល់ថ្ងៃទី២៥កុម្ភៈ​​២០២២​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន៤៧៩នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍ ​​៤៥៣នាំចូល២៦នាក់)និងមានជាសះស្បើយ​៥០៣នាក់។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​ ១២៩០៧៨​​​​​​​​​​​​​​ និងចំនួនជាសះស្បើយសរុប​កើន​១២១៣៨០នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​១នាក់​(មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង​ ០នាក់)​សរុបស្លាប់៣០២៧នាក់។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ៣ការពារនិងទោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសឬដូសជំរុញក៏ដោយ​ ។ សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​ ២០២០​។ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ​១១៥