ថ្ងៃនេះករ​ណីកូវីដ១៩ឆ្ល​ងថ្មីបន្តថយ​ចុះបន្តិចនិងស្លា​ប់ថ្មីនៅ​ថេរ

រហូតដល់ថ្ងៃទី២២តុលា​២០២១​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​១៤៨នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍ ​​១២៦និង​នាំចូល២២)និងមានជាសះស្បើយ​៣២៧នាក់។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន១១៧៥០០នាក់​​​​​​​​​​​​​​និងចំនួនជាសះស្បើយសរុប​កើន១១២៣៨៣នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​១១ (៧នាក់មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង)​សរុប​ស្លាប់២៧១៥នាក់។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ​៣ការពារ​ និងចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ​ ។សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយើរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​២០២០​។ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ​១១៥