រា​ជរដ្ឋាភិបាលពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការប្រយុទ្ធនិងទប់​ស្កាត់ការឆ្លងរាល​ដាលមេ​រោគកូ​វីដ-១៩

សារាចររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលេខ០២ស.រស្ដីពីការពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការប្រយុទ្ធនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលក្នុងសហគមន៍នៃមេរោគកូវីដ-១៩ពិសេសមេរោគបំប្លែងថ្មីប្រភេទ“អូមីក្រុង” ។