ករណីឆ្លងថ្មី២០៤នាក់ខណៈជាសះស្បើ​យថ្មី១៥៧​នាក់និ​ងមិន​មានស្លាប់ថ្មី​នោះទេ

រហូតដល់ថ្ងៃទី១៦កុម្ភៈ​​២០២២​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​២០៤នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍​ ​​១៩៥នាំចូល៩នាក់)និងមានជាសះស្បើយ​១៥៧នាក់ ។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​ ១២៤៣៤៣​​​​​​​​​​​​​​និងចំនួន​ជាសះស្បើយសរុប​កើន​១១៩៣៥៣នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​០នាក់​(មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង​ ០នាក់)​សរុបស្លាប់៣០​១៥នាក់។សូមបន្តអនុវ​ត្តន៍៣កុំ៣ការពារនិងទោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសឬដូសជំរុញក៏ដោយ​ ។
សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​ ២០២០​ ។ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ​១១៥