លោ​កស្រីវេជ្ជបណ្ឌិ​តឱ វណ្ណឌីនក្រើន​រំលឹកដោយអនុវត្តជាចាំបាច់នូវ៣ការពារនិង​៣កុំ​​និងចាក់វ៉ាក់​សាំងកូវីដ-១៩ដូ​សទី៣ឬដូស​ជំរុញ

លោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិតឱវណ្ណឌីនបានផ្ញើសារក្រើនរំលឹកដោយអនុវត្តជាចាំបាច់នូវ៣ការពារនិង៣កុំនិងចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ដូសទី៣ឬដូសជំរុញ​ដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការចម្លងវីរុសកូវីដ-១៩ប្រភេទ​អូ​មី​ក្រុង​ពីពេលនេះតទៅ។វេជ្ជបណ្ឌិតឱវណ្ណឌីនខ្ញុំសូមធ្វើការអំពាវនាវដ៏ទទូចដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងយុវវ័យទាំងឡាយចូលរួមទប់ស្កាត់ការចម្លងវីរុសកូវីដ-១៩អូមីក្រុងពីពេលនេះតទៅ។