កម្ពុជារ​កឃើញករណីជំ​ងឺកូវីដ-១​៩​សរុបចំនួ​ន​៤០១នាក់

រហូតដល់ថ្ងៃទី១៣កុម្ភៈ​​២០២២​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​៤០១នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍ ​​៣៩៧នាំចូល៤នាក់)និងមានជាសះស្បើយ​១៤៤នាក់ ។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​ ១២៣៤៤៣នាក់​​​​​​​​​​​​​​និងចំនួនជាសះស្បើយសរុប​កើន​១១៨៨០៤នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​០នាក់​(មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង​ ០នាក់)​សរុបស្លាប់៣០១៥នាក់។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ៣ការពារនិងទោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសឬដូសជំរុញក៏ដោយ​ ។សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​ ២០២០​។ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ១១៥