ករណី​ឆ្លងថ្មី៣០០​នាក់ខណៈជា​សះស្បើយថ្មី១៣៥នា​ក់និងមិ​នមា​នស្លាប់ថ្មី​នោះទេ

រហូតដល់ថ្ងៃទី១២កុម្ភៈ​​២០២២​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​៣០០នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍ ​​២៩៥នាំចូល៥នាក់)និងមានជាសះស្បើយ​១៣៥នាក់ ។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​ ១២៣០៤២នាក់​​​​​​​​​​​​​​និងចំនួនជាសះស្បើយសរុប​កើន​១១៨៦៦០នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​០នាក់​(មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង​ ០នាក់)​សរុបស្លាប់៣០​១៥នាក់។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ៣​ការពារនិង​ទោះបានចា​ក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសឬដូសជំរុញក៏ដោយ​។សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​ ២០២០​ ។ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ១១៥