ថ្ងៃនេះ​ករណី​កូវី​ដ១៩ឆ្លងថ្មីនិ​ងស្លា​ប់ថ្មីបន្តថយ​ចុះ

រហូតដល់ថ្ងៃទី២១តុលា​២០២១​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​១៥១នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍ ​​១៣០និង​នាំចូល២១)និងមានជាសះស្បើយ​៣៦៦នាក់។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​ ១១៧៣៥២នាក់​​​​​​​​​​​​​​និងចំនួនជាសះស្បើយសរុប​កើន១១២០៥៦នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​១១ (៧នាក់មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំ)​សរុប​ស្លាប់២៧០៤នាក់ ។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ​៣ការពារ​ និងចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ​ ។ សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​មករា​២០២០​។ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ១១៥