កម្ពុជារកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួ​ន​១១២នា​ក់ជាសះស្បើយ​១០​៥នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និ​ងស្លាប់ថ្មី​០

រហូតដល់ថ្ងៃទី៥កុម្ភៈ​​២០២២​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​១១២នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍៨៧នាំចូល២៥ នាក់)និងមានជាសះស្បើយ​១០៥នាក់ ។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន១២១៦៦២នាក់​​​​​​​​​​​​​​ និងចំនួនជាសះស្បើយសរុប​កើន​១១៨០២៣នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​០នាក់​(មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង​០នាក់)​សរុប​ស្លាប់ ៣០១៥នាក់ ។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ​៣ការពារ​និងទោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសឬដូសជំរុញក៏ដោយ​ ។
សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​ ២០២០​ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ១១៥