ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសរក​ឃើញករណី​​​ជំងឺកូវីដ-​១៩​​សរុប​ចំនួន​៥​៦នា​ក់ថ្មី

រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១មករា​២០២២​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​៥៦នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍​​៤៧ នាំចូល៩​នាក់)និងមានជាសះស្បើយ​១០៧នាក់ ។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​១២១៣៥៥នាក់​​​​​​​​​​​​​​ និងចំនួនជាសះស្បើយសរុប​កើន​១១៧៥៣៥នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​០នាក់(មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង​០នាក់)​សរុប​ស្លាប់ ៣០១៥នាក់ ។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ​៣ការពារ​និងទោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសឬដូសជំរុញក៏ដោយ​ ។
សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​ ២០២០​ ។ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ១១៥