ថៃ្ងនេះករណីឆ្លង​ថ្មី៥៤នាក់​ជាសះស្បើយថ្មី៦០នាក់និ​ងមិនមានស្លា​ប់ថ្មីនោះ​ទេ

រហូតដល់ថ្ងៃទី២៩មករា​២០២២​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​៥៤នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍៤៥ នាំចូល៩​នាក់)និងមានជាសះស្បើយ​៦០នាក់។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​១២១២៤២នាក់​​​​​​​​​​​​​​ និងចំនួនជាសះស្បើយសរុប​កើន​១១៧៣៦៣នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​០នាក់​(មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង​០នាក់)​សរុប​ស្លាប់៣០១៥នាក់។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ​៣ការពារ​និងទោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសឬដូសជំរុញក៏ដោយ​ ។ សូមបញ្ជាក់ថាប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​ ២០២០​ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ​១១៥