ថ្ងៃនេះករ​ណីកូវីដ១៩ឆ្លង​ថ្មីបន្តថយចុះ​តែស្លាប់ថ្មីកើ​នបន្តិច

រហូតដល់ថ្ងៃទី២០តុលា​២០២១​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​១៦៦នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍​ ​​១៣៥និង​នាំចូល៣១)និងមានជាសះស្បើយ​២៧០នាក់។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​១១៧២០១នាក់​​​​​​​​​​​​​​និងចំនួនជាសះស្បើយសរុប​កើន១១១៦៩០នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​១២ (៥នាក់មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង)​សរុប​ស្លាប់២៦៩៣នាក់។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ​៣ការពារ​ និងចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ​។សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយើរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​២០២០​។ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ១១៥