កម្ពុជា​បន្តរកឃើញករ​ណីជំងឺកូ​វីដ-១៩​សរុបចំនួន​​៣៨នាក់

រហូតដល់ថ្ងៃទី២៨មករា​២០២២​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​៣៨នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍២៩​នាំចូល៩​ នាក់)និងមានជាសះស្បើយ​១៧នាក់។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​១២១១៨៨នាក់​​​​​​​​​​​​​​និងចំនួនជាសះស្បើយសរុប​កើន​១១៧៣០៣នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​០នាក់​(មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង​០នាក់)​សរុប​ស្លាប់ ៣០១៥នាក់ ។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ​៣ការពារ​និងទោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសឬដូសជំរុញក៏ដោយ​ ។
សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​២០២០​ ។ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ១១៥