ចាប់ពីថ្ងៃទី២៦ខែមករា​ដល់ថ្ងៃទី១​ខែកុម្ភៈអា​ចមា​នភ្លៀងក្នុង​​កម្រិតខ្សោយ​ជាអ​ន្លើរ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីស្ថានភាពធាតុអាកាស(ចាប់ពីថ្ងៃទី២៦ខែមករាដល់ថ្ងៃទី១ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២២) ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៥ ខែមករាឆ្នាំ២០២២បានឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី២៦ ខែមករាដល់ថ្ងៃទី១ខែកុម្ភៈ អាចមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតខ្សោយជាអន្លើរតាមតំបន់វាលទំនាប និងតំបន់ជួរភ្នំដងរែក ។ក្រសួងធនធានបានបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី២៦-៣១ ខែមករាឥទ្ធិពលពីសម្ពាធទាប (ឥណ្ឌូនេស៊ី) ក្នុងកម្រិតខ្សោយ ។នៅថ្ងៃទី១ ខែកុម្ភៈឥទ្ធិពលពីទនុងសម្ពាធខ្ពស់ (ចិន) ក្នុងកម្រិតខ្សោយ ។
អាស័្រយស្ថានភាពអាកាសធាតុដូចបានជម្រាបជូនសូមសាធារណជនទទួលជ្រាបជាព័ត៌មាន ៕