ថៃ្ងនេះករណីឆ្លងថ្មី៤​០នា​ក់ជាសះស្បើយថ្មី១​៩នា​ក់​និងមិ​នមា​នស្លាប់ថ្មីនោះ​ទេ

រហូតដល់ថ្ងៃទី២៤មករា​២០២២យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​៤០នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍២៥​ នាំចូល១៥​នាក់)និងមានជាសះស្បើយ​១៩នាក់ ។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​ ១២១០៦៦នាក់​​​​​​​​​​​​​​និងចំនួនជាសះស្បើយសរុប​កើន​១១៧២៣២នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​០នាក់​ (មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង​០នាក់)​សរុប​ស្លាប់៣០១៥នាក់ ។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ​៣ការពារ​ និងទោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសឬដូសជំរុញក៏ដោយ​ ។
សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​ ២០២០​ ។ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ១១៥