ថៃ្ងនេះ​ករណី​ឆ្លងថ្មីប្រភេទ​អូ​មីក្រុង៤​៤​​​នាក់(ករ​ណី​នាំ​​ចូល២​៨​​​នាក់និង​ឆ្លងស​ហ​គម​ន៍១៦នា​ក់)

រហូតដល់ថ្ងៃទី២២មករា២០២២​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន៤៤នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍១៦​នាំចូល២៨​នាក់)និងមានជាសះស្បើយ​១៥នាក់ ។ ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​១២១០០០នាក់​​​​​​​​​​​​​​និងចំនួនជាសះស្បើយសរុប​កើន១១៧១៩៥នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​០នាក់​(មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង​០នាក់)​សរុប​ស្លាប់៣០១៥នាក់ ។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ​ ៣ការពារ​និងទោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសឬដូសជំរុញក៏ដោយ​ ។
សូមបញ្ជាក់ថា​ ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​ ២០២០​ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ១១៥