ឆ្លងថ្មីមានចំនួន២៩នាក់​ជាសះស្បើយថ្មី​១៦នាក់និងមិន​មានករណី​ស្លាប់ថ្មីនោះ​ទេ

រហូតដល់ថ្ងៃទី១៧​មករា​២០២២​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​២៩នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍១១​ នាំចូល១៨នាក់)និងមានជាសះស្បើយ​១៦នាក់។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​ ១២០៨២៥នាក់​​​​​​​​​​​​​​និងចំនួនជាសះស្បើយសរុប​កើន​១១៧១១៨នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​០នាក់​(មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង​ ០នាក់)​សរុបស្លាប់៣០១៥នាក់។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ៣ការពារនិងទោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសឬដូសជំរុញក៏ដោយ​ ។ សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយើរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​ ២០២០​ ។ ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ​១១៥