សារ​លិខិត​សម្ដេចតេជោ​ហ៊ុនសែ​ននា​យករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផ្ញើជូនអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងឱកាសទិវានៃពិធីជំ​​នួប​រវាងប្រមុខ​រាជរដ្ឋាភិបាល​និងអ្នក​សារព័​ត៌​មាន

សារលិខិតសម្ដេចតេជោហ៊ុន សននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផ្ញើជូនអ្នកសារព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរជាតិក្នុងឱកាសទិវានពិធីជំនួបរវាងប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា លើកទី៦ ថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ។

រូបសហការី