ថៃ្ងនេះ​ឆ្លងថ្មីមា​នចំនួន១០នាក់ជាសះ​​ស្បើយថ្មី១៥​នាក់និ​ងមិន​មា​នករណី​ស្លាប់ថ្មីនោះ​ទេ

រហូតដល់ថ្ងៃទី១៤​មករា​២០២២​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​១០នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍៦ នាំចូល៤នាក់)និងមានជាសះស្បើយ​៩នាក់ ។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​១២០៧២៨នាក់​​​​​​​​​​​​​​ និងចំនួនជាសះស្បើយសរុប​កើន​១១៧០៧២នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​០នាក់​(មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង​០នាក់)​សរុប​ស្លាប់៣០១៥នាក់។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ​៣ការពារ​និងទោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសឬដូសជំរុញក៏ដោយ​ ។សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​ ២០២០​ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ១១៥