ក្រសួង​សុខាភិបាល​ជូ​នដំណឹងស្តីពីយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ដូស​​ទី៤​សម្រាប់ក្រុមគោល​ដៅ​ជម្រើសនៅ​រាជធា​​នីភ្នំពេ​ញ

ក្រសួងសុខាភិបាលចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ដូសទី៤ សម្រាប់ក្រុមគោលដៅជម្រើសនៅរាជធានីភ្នំពេញ ។

រូបភាពសហការី