ថៃ្ង​នេះ​ឆ្លងថ្មីមាន​ចំនួន​៣០នាក់(ករណីនាំចូល២៩នាក់ក្នុងសហគមន៍១នាក់ជាប្រភេ​ទអូមីក្រុងទាំ​ងអស់)និង​មិ​នមាន​ក​រណីស្លា​ប់ថ្មីនោះ​ទេ

រហូតដល់ថ្ងៃទី៩​ធ្នូ២០២១​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​៣០នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍១​នាំចូល:​ ២៩នាក់)និងមានជាសះស្បើយ​១១នាក់។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន១២០៦២១នាក់​​​​​​​​​​​​​​ និងចំនួនជាសះស្បើយសរុប​កើន​១១៧០១៤នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​០នាក់​ (មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង​០នាក់)​ សរុប​ស្លាប់៣០១៥នាក់ ។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ​៣ការពារ​និងទោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសឬដូសជំរុញក៏ដោយ​ ។សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​ ២០២០​ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ១១៥