អ្នកឆ្លងជំងឺ​កូវីដ១៩បំប្លែងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុ​ងមិ​នអ​នុញ្ញាតឲ្យព្យាបាល​នៅតាមផ្ទះ​ជាដា​ច់ខាត

អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩បំប្លែងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង ដែលបានបញ្ជាក់ដោយមន្ទីរពិសោធន៍ មិនអនុញ្ញាតឲ្យព្យាបាលនៅតាមផ្ទះជាដាច់ខាត។នេះបើតាមលិខិតរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល នៅយប់ថ្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២នេះ។