ក​រណីឆ្លង​ថ្មីមានចំនួន៩នាក់​ជា​សះស្បើយថ្មី៨នាក់​និងមិ​ន​មាន​ករណីស្លាប់​ថ្មីនោះ​ទេ

រហូតដល់ថ្ងៃទី៥ធ្នូ២០២១​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​៩នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍០​នាំចូល:​ ៩នាក់)និងមានជាសះស្បើយ​៨នាក់។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​១២០៥៣៥នាក់​​​​​​​​​​​​​​ និងចំនួនជាសះស្បើយសរុប​កើន​១១៦៩៧១នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​០នាក់​(មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង​០នាក់)​សរុប​ស្លាប់៣០១៥នាក់។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ​៣ការពារ​និងទោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសឬដូសជំរុញក៏ដោយ​ ។ សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​២៧​ មករា​ ២០២០​ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ​១១៥