មនុស្ស៣នា​ក់ទៀតស្លាប់ដោយ​សារជំងឺកូវីដ-​១៩និងឆ្លងថ្មី៨​នាក់

រហូតដល់ថ្ងៃទី១៧ ធ្នូ ២០២១​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​៨នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍៨​ នាំចូល០នាក់)និងមានជាសះស្បើយ​១២នាក់។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើ​ន១២០៤០៥នាក់​​​​​​​​​​​​​​ និងចំនួនជាសះស្បើយសរុប​កើន​១១៦៧៧១នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​៣នាក់​(មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង​២នាក់)​សរុប​ស្លាប់៣០០១នាក់ ។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ​៣ការពារ​និងទោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសឬដូសជំរុញក៏ដោយ​ ។សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​ ២០២០​ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ​១១៥