ថៃ្ងនេះឆ្លងថ្មីមានចំនួ​ន៧នាក់​​សះ​ស្បើយថ្មី១៣​នាក់និ​ងករណី​ស្លាប់ថ្មី៣នាក់

រហូតដល់ថ្ងៃទី១៦ធ្នូ២០២១​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​ សរុបចំនួន​៧នាក់​ (ឆ្លងសហគមន៍​​៦នាំចូល១នាក់) និងមានជាសះស្បើយ​១៣នាក់ ។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​ ១២០៣៩៧នាក់​​​​​​​​​​​​​​ និងចំនួនជាសះស្បើយសរុប​កើន​១១៦៧៥៩នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​៣នាក់​ (មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង​១នាក់)​សរុប​ស្លាប់២៩៩៨នាក់។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ​៣ការពារ​ និងទោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសឬដូសជំរុញក៏ដោយ​ ។សូមបញ្ជាក់ថា​ ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​ ២០២០​ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ១៥៥