កូវីដ-១៩៖ករណីឆ្លងថ្មីមានចំ​នួន១៥នា​ក់ជា​សះស្បើយថ្មី១២​នាក់និងស្លា​ប់ថ្មី៤នាក់

រហូតដល់ថ្ងៃទី១៣ធ្នូ២០២១​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​១៥នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍១៤និង​ នាំចូល១នាក់)និងមានជាសះស្បើយ​១២នាក់។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​១២០៣៧០នាក់​​​​​​​​​​​​​​ និងចំនួនជាសះស្បើយសរុប​កើន​១១៦៧២០នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​៤នាក់​(មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង​២នាក់)​ សរុប​ស្លាប់២៩៨៩នាក់ ។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ​៣ការពារ​និងទោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសឬដូសជំរុញក៏ដោយ​ ។សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​ ២០២០​ ។ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ១១៥