សហ​ព័ន្ធអ្នក​សា​រពត៌​មា​ន​​កម្ពុជា​អង្កេតកា​រ​ពិត​​​ប្រ​កាសគាំ​ទ្រសារលិ​ខិតសម្តេចតេជោហ៊ុន សែនក្នុងឱកាសវេទិកានិពន្ធនាយកសារព័ត៌មានកម្ពុជាស្តីពី«កូវីដ-១៩​​បញ្ហាប្រ​ឈ​ម​និង​ឱ​កា​ស​សម្រាប់អ្នកសា​រ​ព័ត៌​​មាន»

សហព័ន្ធអ្នកសា​​រពត៌​មា​នកម្ពុជាអង្កេតការ​ពិតចូលរួមប្រកាសគាំទ្រសារលិខិតសម្តេច​តេជោ​ហ៊ុន សែនក្នុងឱកាសវេទិកានិពន្ធនាយកសារព័ត៌មានកម្ពុជាស្តីពី«កូវីដ​-១៩បញ្ហាប្រឈម និងឱកាសសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន» ថ្ងៃទី១១ខែធ្នូឆ្នាំ២០​២១។