កូវីដ-១៩៖ឆ្លងថ្មីមានចំ​នួន១៦នា​ក់សះស្បើយថ្មី១៥​នាក់និង​ករណីស្លា​ប់ថ្មី៤នាក់

រហូតដល់ថ្ងៃទី១១ធ្នូ២០២១​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​១៦នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍១៥ និង​ នាំចូល១នាក់)និងមានជាសះស្បើយ​១៥នាក់។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​ ១២០៣៤៣នាក់​​​​​​​​​​​​​​ និងចំនួនជាសះស្បើយសរុប​កើ​ន១១៦៦៩៥ នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​៤នាក់​(មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង​៣នាក់)​សរុប​ស្លាប់២៩៨២នាក់ ។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ​៣ការពារ​និងទោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសឬដូសជំរុញក៏ដោយ​ ។ សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​២៧​មករា​២០២០​ ។ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ​១១៥