ការអនុវត្តវិធា​នការសុខាភិបា​លនិងការធ្វើចត្តា​ឡីស័កសម្រាប់អ្នកដំណើ​រចូលមកកម្ពុជា​ស្របតាម​គន្លងប្រក្រតី​ភាពថ្មី

ក្រសួងសុខាភិបាលជូនដំណឹងស្តីពីលក្ខខណ្ឌធ្វើដំណើរការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលនិងការធ្វើចត្តាឡីស័កនៅកម្ពុជាសម្រាប់អ្នកដំណើរចូលមកកម្ពុជាស្របតាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មី។