ឆ្លងថ្មីមានចំនួន​២៥នាក់​ជាសះស្បើយថ្មី១៩​នាក់និងស្លាប់ថ្មី៣​នាក់

រហូតដល់ថ្ងៃទី៤ធ្នូ២០២១​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​២៥នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍២១​និង​ នាំចូល៤នាក់)និងមានជាសះស្បើយ​១៩នាក់។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​១២០២៣២នាក់​​​​​​​​​​​​​​ និងចំនួនជាសះស្បើយសរុប​កើ​ន១១៦៥៨៨នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​៣នាក់​(មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង​១នាក់)​សរុប​ស្លាប់២៩៥៦នាក់។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ​៣ការពារ​និងទោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសឬដូសជំរុញក៏ដោយ​ ។ សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​ ២០២០​ ។ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ១១៥